Skip to content

ผีเจ้าที่

 “ ผีเจ้าที่ “ เป็นคำที่ใช้ในทวิตศาสตร์เพื่ออธิบายวิญญาณหรือวิมานของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งน่าสนใจว่าคำนี้มีหลายความหมายและทัศนคติต่าง ๆ ตามศาสนาและวัฒนธรรมต่าง ๆ บางครั้งผีเจ้าที่ถูกบอกว่าเป็นวิญญาณของคนที่ตายแล้วและยังคงอยู่ในโลกของเรา และบางครั้งก็ถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือพระพรหมที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องหรือควบคุมสถานการณ์ในโลกมนุษย์ รากฐานของความเชื่อและเรื่องราวเกี่ยวกับผีเจ้าที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคและวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลกโดยรวมถือว่าผีเจ้าที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต่อสู้ระหว่างโลกของเราและโลกของวิมานหรือวิญญาณ ผี เจ้าที่ มักเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความลึกลับและลึกลับที่ยังคงอยู่ในโลกของวิมานหรือผีตายในหลายวัฒนธรรมและความเชื่อทั่วโลก สิ่งสำคัญคือความหลากหลายและความน่าสนใจของเรื่องราวเกี่ยวกับผีเจ้าที่ในวัฒนธรรมและความเชื่อต่าง ๆ ที่มีต่อวิญญาณและวิมานในโลกต่าง ๆ ทั่วโลก

ความหมายของ ผี เจ้า ที่ หมายถึง วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ พระภูมิ หรือเป็นเจ้าของหรือเป็นใหญ่ในที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ปกปักรักษา ปกป้องดูแล บ้านเรือน เคหสถาน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งเรือกสวนไร่นา ตามความเชื่อของคนไทย

 • ในความหมายทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผีเจ้าที่ เรียกว่า พระภูมิ หรือ ภุมมเทว ซึ่งหมายถึง เทพารักษ์ประจำพื้นที่และสถานที่ต่าง ๆ เชื่อกันว่าพระภูมิมีอยู่ 9 องค์ ซึ่งแต่ละองค์มีบทบาทและหน้าที่รักษาสถานที่ต่างกันไป โดยประมุขของพระภูมิเจ้าที่นั้นคือเจ้ากรุงพาลี ซึ่งเป็นเทวดาในศาสนาฮินดู
 • ในความหมายทางศาสนาพุทธ ผีเจ้าที่ เรียกว่า เทวดา หรือ พรหม ซึ่งหมายถึง ผู้มีฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติ เชื่อว่าเทวดา พระภูมิ เจ้า ที่ มีหน้าที่ปกปักรักษาโลกและสรรพสิ่งต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์ด้วย
 • ในความหมายทางความเชื่อพื้นบ้าน ผีเจ้าที่ มักถูกอธิบายว่าเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษหรือผู้ที่มีบุญบารมีมาก ซึ่งได้กลายมาเป็นผีหรือเทวดาคอยปกปักรักษาสถานที่นั้น ๆ

สำหรับในประเทศไทย ความเชื่อเรื่องผีเจ้าที่นั้น เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก เห็นได้จากการที่คนไทยนิยมตั้งศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่ไว้ที่บ้านเรือนหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสักการะบูชาและขอพรให้ผีเจ้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองความเชื่อเรื่องผีเจ้าที่นั้น สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทย ที่ให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติ

เป็นการแสดงความเคารพต่อผีเจ้าที่ เพื่อเป็นการขอพรให้ผีเจ้าที่ปกปักรักษาดูแลสถานที่นั้น ๆ ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง โดยจะมีการตั้ง พระภูมิเจ้าที่ ไว้ในพื้นที่นั้น ๆ และมีการประกอบพิธีบูชาผีเจ้าที่เป็นประจำ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย การจุดธูปเทียน ถวายเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ข้าวปลาอาหาร ผลไม้ ดอกไม้ และเงิน เป็นต้น มีการสวดมนต์อัญเชิญผีเจ้าที่ให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ และมีการขอพรจากผีเจ้าที่

 • เตรียมสถานที่บูชา โดยจัดโต๊ะหรือถาดสำหรับวางเครื่องเซ่นไหว้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศของผีเจ้าที่
 • เตรียม ถวายของเจ้าที่ เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่
  • ธูป 5 ดอก
  • เทียน 2 เล่ม
  • น้ำสะอาด 5 แก้ว
  • ข้าวสุก 1 ถ้วย
  • ปลาต้ม 1 ตัว
  • ไก่ต้ม 1 ตัว
  • ผลไม้ 9 ชนิด เช่น ส้ม กล้วย องุ่น แอปเปิล ลิ้นจี่ สาลี่ ลูกพลับ ทับทิม แก้วมังกร
  • หมากพลู 9 คำ
  • เงิน 12 บาท
 • เตรียมดอกไม้ เช่น ดอกดาวเรือง ดอกพุด หรือดอกกุหลาบ
 • เตรียมชุดไทยหรือชุดสุภาพสำหรับไหว้

ขั้นตอนการประกอบพิธี

1.      ตั้งจิตให้สงบ ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย

2.      จุดธูปเทียน ถวายเครื่องเซ่นไหว้

3.      สวดอัญเชิญผีเจ้าที่ให้มารับเครื่องเซ่นไหว้

4.      ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากผีเจ้าที่

5.      ลาเครื่องเซ่นไหว้

บทสวดมนต์อัญเชิญผีเจ้าที่

โอม มังคะลา มังคะลา มังคะลา นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะ ปิตามหาราชา อิมัง สักการะ ภูตปาริสัชชานัง โหตุ ปิตามหาราชา อิมัง สักการะ สะมาปัตตัง โหตุ ปิตามหาราชา อิมัง สักการะ ปะฏิสะมุททะทัง โหตุ

บทขอพรจากผีเจ้าที่

ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือน ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ด้วยความเคารพ ขอท่านจงปกปักรักษา ให้ข้าพเจ้าและครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง ขอท่านจงประทานพร ให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภ ร่ำรวยเงินทอง ขอความปรารถนาของข้าพเจ้า จงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ

การ บูชาเจ้าที่ เป็นความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของชาวไทย เป็นการแสดงความเคารพต่อวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของคนตายหรือวิญญาณของผีบ้านผีเรือน โดยเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้สามารถคุ้มครองดูแลคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ อย่างไรก็ตาม การบูชาผีเจ้าที่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่ควรทราบ ดังนี้

 • ควรกระทำด้วยความเคารพ การ บูชาพระภูมิ ควรกระทำด้วยความเคารพและตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลดีและไม่เป็นการรบกวนวิญญาณเหล่านั้น
 • ไม่ควรลบหลู่ ไม่ควรลบหลู่หรือดูหมิ่นผีเจ้าที่ เพราะอาจทำให้เกิดสิ่งไม่ดีตามมาได้
 • ไม่ควรตั้ง ศาลเจ้าที่ ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งศาลเจ้าที่ เช่น บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าประตูบ้าน เพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นสามารถมองเห็นและคุ้มครองดูแลคนในบ้านได้
 • ไม่ควรเซ่นไหว้สิ่งของที่ไม่เหมาะสม ควรเซ่นไหว้สิ่งของที่ไม่เป็นบาปและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น เช่น อาหารคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้ ธูป เทียน น้ำเปล่า เป็นต้น
 • ไม่ควรนำเครื่องเซ่นไหว้ไปทิ้งในที่สาธารณะ ควรนำเครื่องเซ่นไหว้ไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม เช่น แม่น้ำ ทะเล เป็นต้น

ที่มา : https://ghosttalestory.com/